MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS

              

Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, negali būti daugiau kaip 7 pamokos per dieną. Mokiniui mokymosi krūvis per savaitę turi būti paskirstytas proporcingai. Tausojant mokinio sveikatą, mokykloje mokinių mokymosi krūviai reguliuojami pagal mokyklos „Mokinių mokymosi krūvių reguliavimo tvarką“. Mokyklos direktorius organizuoja mokyklos veiklą, susijusią su mokinių mokymosi krūvių reguliavimu:

1. organizuoja mokytojų bendradarbiavimą sprendžiant mokinių mokymosi motyvacijos ir mokymosi krūvio optimizavimo klausimus;

            2. organizuoja ir vykdo mokinių mokymosi krūvio bei mokiniams skiriamų namų darbų stebėseną ir kontrolę;

            3. užtikrina, kad mokiniams per dieną nebūtų skiriamas daugiau kaip vienas kontrolinis darbas, apie kontrolinį darbą mokinius būtina informuoti ne vėliau kaip prieš savaitę. Nerekomenduojami kontroliniai darbai po ligos, atostogų ar šventinių dienų;

            4. 5 klasių mokiniams, kurie pradeda mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, rekomenduojama skirti minimalų privalomų pamokų skaičių, maksimalus privalomų pamokų skaičius skiriamas suderinus su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais);

            5. mokymosi pagalbai organizuoti skirti trumpalaikę ar ilgalaikę konsultaciją, atsižvelgiant į mokinių mokymosi galias. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) elektroniniu dienynu ar kitu būdu informuojami apie mokinio daromą pažangą, jam suteiktą mokymosi pagalbą. Trumpos konsultacijos teikiant pagalbą neįskaitomos į mokinio mokymosi krūvį.

5-10 kl. mokinys mokyklos vadovo įsakymu gali būti atleidžiamas nuo pamokų tų dalykų, kurių jis yra nacionalinių ar tarptautinių olimpiadų, konkursų per einamuosius mokslo metus nugalėtojas, nuo dailės, muzikos, šokio, kūno kultūros, išimties atvejais – ir nuo kitų dalykų pamokų (ar jų dalies) lankymo, jei jis mokosi neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose pagal atitinkamas formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas (yra jas baigęs) ar kitas neformaliojo vaikų švietimo programas. Sprendimas priimamas, jei mokinys tų dalykų turi teigiamus įvertinimus, o vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) arba pats mokinys (nuo 14 metų, turintis tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą) parašo prašymą mokyklos direktoriui, ir vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) padeda užtikrinti mokinio saugumą mokykloje, o dalyko, nuo kurio pamokų mokinys atleidžiamas, mokytojui susipažinus su formalųjį švietimą papildančio ugdymo ar neformaliojo vaikų švietimo programomis, kurių turinys turi derėti su Bendrųjų programų turiniu.