Vilniaus g. 11, LT-60180 Raseiniai
Elektroninis paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Tel. (8 428) 52 167

MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS

 

   Mokiniui mokymosi krūvis per savaitę turi būti paskirstytas proporcingai. Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – Higienos norma), progimnazijoje ugdymo procesui organizuoti sudaromas tvarkaraštis.

Progimnazija vykdo mokinių mokymosi krūvio stebėseną. Remdamasi turimais duomenimis apie mokinių mokymosi krūvį, progimnazija priima sprendimus dėl mokymosi krūvių sureguliavimo.

Penktosios klasės mokiniams, kurie pradeda mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, skiriamas minimalus privalomų pamokų skaičius per savaitę. Didesnis už minimalų privalomų pamokų skaičius dalykams skiriamas suderinus su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais). Kitų klasių mokiniams bendras pamokų skaičius per savaitę gali būti ir didesnis, nei numatyta Bendrųjų ugdymo planų 75, 109 punktuose.

Esant poreikiui, mokymosi pagalbai gali būti skiriamos trumpalaikės ir/arba ilgalaikės konsultacijos. Trumpalaikės konsultacijos (trumpesnės už pamokos trukmę) neįskaitomos į mokinio mokymosi krūvį. Ilgalaikės konsultacijos (trukmė lygi pamokos trukmei) įskaitomos į mokymosi krūvį. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) elektroniniu dienynu ar kitu būdu informuojami apie mokiniui siūlomą suteikti mokymosi pagalbą, jos formą ir, vykstant konsultacijoms, apie mokinio daromą pažangą.

Vadovaujantis progimnazijoje patvirtintais susitarimais:

1. mokiniui, kuris atstovauja progimnazijai varžybose, konkursuose, olimpiadose per atostogas, savaitgalio ar švenčių dienomis, tos dienos įskaitomos į mokinio ugdymosi dienų skaičių. Mokinio prašymu poilsio dienos gali būti nukeliamos į artimiausias darbo dienas;

2. mokiniui, kuris dalyvauja šalies ir tarptautinėse olimpiadose, varžybose, gali būti suteikiamas laikas joms pasiruošti. Šis laikas įskaitomas į ugdymosi dienų skaičių.

Mokinys, jeigu pageidauja, direktoriaus įsakymu atleidžiamas nuo dalies ar visų pamokų lankymo tų dalykų:

1. kurių jis yra nacionalinių ar tarptautinių olimpiadų, konkursų einamaisiais mokslo metais prizinės vietos laimėtojas;

            2. kurių mokosi pagal neformaliojo vaikų švietimo programas, taip pat formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas (muzikos, dailės, menų, sporto ir kitas) ar jas yra baigęs.

         Mokinys, kuris mokosi pagal neformaliojo vaikų švietimo programas ir pageidauja būti atleidžiamas nuo dalies ar visų konkretaus dalyko pamokų, direktoriui teikia prašymą ir neformaliojo vaikų švietimo programas ar jų nuorodas iki 2021-09-02:

         1. sprendimas dėl atleidimo nuo konkretaus dalyko pamokų priimamas, jei dalyko mokytojas, įvertinęs neformaliojo vaikų švietimo programų turinį, pripažįsta, kad neformaliojo vaikų švietimo programos turinys dera su Bendrųjų programų turiniu. Dalykas, nuo kurio dalies ar visų pamokų mokinys atleidžiamas, įskaitomas į mokinio individualųjį planą, jei jis yra rengiamas;

         2. sprendimas priimamas, jei mokinys tų dalykų turi teigiamus įvertinimus, o vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) arba pats mokinys (nuo 14 metų, turintis tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą) parašo prašymą direktoriui;

         3. vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) padeda užtikrinti mokinio saugumą progimnazijoje;

         4. mokinys, atleistas nuo kurių nors menų, fizinio ugdymo ar kitų sričių dalykų pamokų, jų metu įsipareigoja laisvos pamokos metu savarankiškai mokytis progimnazijos bibliotekoje ar skaitykloje (išskyrus tuos atvejus, kai pamoka tvarkaraštyje yra pirma arba paskutinė); apie tai progimnazija informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus);

         5. besimokančiam neformaliojo švietimo įstaigoje ar baigusiam mokiniui neformaliojo švietimo įstaigą, pusmečio ir metinis įvertinimas rašomas aukščiausias – 10 balų.

 

Paieška

fondu programa

pirmokupriemimasirkt

Informacija apie COVID-19

Rekomendacijos, patarimai, prevencijos priemonių taikymas dėl naujojo koronaviruso (COVID -19).

Sekite naujienas Sveikatos  apsaugos ministerijos svetainėje:

coronaiconKorona stop

Bendros rekomendacijos

Ikimokyklinis ugdymas

Pradinis ugdymas

Pagrindinis ir vidurinis ugdymas

Neformalusis vaikų švietimas

docInformacija Tėveliams

 

Orai Raseiniuose

Raseiniai

°C
Atmosferos slėgis hPa
Vėjo stiprumas: m/s
Vėjo kryptis:

Atostogų garso takelis