Vilniaus g. 11, LT-60180 Raseiniai
Elektroninis paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Tel. (8 428) 52 167

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS

 

Pagrindinio ugdymo programos mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas yra mokyklos ugdymo turinio dalis ir derinama su keliamais ugdymo tikslais. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą, vadovaujamasi Ugdymo programų aprašu, Pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimą bei mokyklos direktoriaus 2017 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. V-24-118 patvirtintu „Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos 5–10 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu“ ir mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. V-24-189 patvirtintu „Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos pagrindinio ugdymo programos mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, tolesnio mokymosi planavimo tvarkos aprašu.

Ugdymo procese derinamas formuojamasis, diagnostinis ir apibendrinamasis vertinimai. Vertinimo metodus mokytojai derina tarpusavyje, informuoja ir aptaria su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais) daromą pažangą, mokymosi pasiekimus. Vertinama tai, kas buvo numatyta pasiekti ugdymo procese: mokinių žinios ir supratimas, bendrieji ir dalyko gebėjimai, kompetencijos:

1. 5–10 kl. mokinių pasiekimams ir pažangai vertinti ir įsivertinti pasirinktinai naudojami pažymiai (10 balų vertinimo sistema), komentarai, kaupiamieji taškai, darbų aplankai, mokymosi pasiekimų aprašai, mokinio charakteristikos, į(si)vertinimas, aprašomasis vertinimas ir kt. Mokytojų ilgalaikiuose planuose numatomi kontroliniai darbai ir aprašoma vertinimo sistema, o trumpalaikiuose planuose – kas, kada, už ką, kaip bus vertinama:

2. vertinimas mokant ir mokantis (mokytojas vertina tai, kas numatyta uždaviniuose ir žinoma mokiniui, skatina motyvaciją, planuodamas tolimesnį mokymą, atsižvelgia į mokinių polinkius, interesus, rengia užduotis sėkmei patirti);

3. vertinama sukauptos informacijos analizė, apibendrinimas, fiksavimas;

4. kontroliniai darbai rašomi išėjus temą ar skyrių – ne daugiau kaip 1 kontrolinis darbas per dieną pagal mokiniams iš anksto žinomus vertinimo kriterijus;

5. pažangos analizė atliekama po kontrolinio darbo ar kito įvertinimo, numatant tolimesnius tikslus ir uždavinius bei skatinant mokymosi motyvaciją;

6 mokinių, kurie mokosi dalykų modulių, pasiekimus vertinti „įskaityta“ arba „neįskaityta“;

7. dorinio ugdymo pusmečių mokymosi pasiekimus ir metinį vertinti įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“, tarpinį vertinimą ,,įskaityta“, ,,neįskaityta“ rašyti už atskiras temas, atliktus kūrybinius darbus;

8. žmogaus saugos mokymosi pasiekimus vertinti įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“, baigiant kursą taikomas apibendrinamasis vertinimas;

9. fizinio ugdymo, fizinio ugdymo parengiamosios grupės, menų ir technologijų, ekonomikos ir pilietiškumo pagrindų mokymosi pasiekimus vertinti pažymiu;

10. 6, 8 klasėse mokslo metų pabaigoje dalyvauti Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime;

11.10 klasėse organizuojamas užsienio kalbų pasiekimų patikrinimas, naudojantis centralizuotai parengtais kalbos mokėjimo lygio nustatymo testais, pateikiamais per duomenų perdavimo sistemą „KELTAS“.

5–10 kl. mokinių mokymosi krūviai reguliuojami vadovaujantis „Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos mokinių mokymosi krūvių reguliavimo tvarka“, patvirtinta mokyklos direktoriaus 2013 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. V-24-134.

Mokinių pasiekimai fiksuojami pagal mokyklos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatus. Dalyko mokytojas fiksuoja pažymį elektroniniame dienyne. Klasės vadovas mėnesio pabaigoje mokiniams, neturintiems prieigos prie interneto, atspausdina pažangumo ir lankomumo ataskaitas, įvertinimą fiksuoja pusmečių, metinėse suvestinėse, mokinių asmens bylose (mokslo metų pabaigoje), pagrindinio mokslo baigimo pažymėjimuose. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui informaciją apie mokinių pasiekimus patalpina mokyklos internetinėje svetainėje, pažangumo ir lankomumo rezultatų suvestines pristato mokyklos bendruomenei ir pateikia Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriui:

1. pagrindinio ugdymo programos pusmečio pažymiai išvedami:

1.1. iš to pusmečio pažymių vidurkio;

1.2. metinis įvertinimas išvedamas iš visų metų pažymių (įvertinimų) vidurkio;

1.3. neatestuotam vieną pusmetį, – savarankiškai atsiskaičius už to pusmečio programą;

1.4. pagrindinio ugdymo programa apibendrinama pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimu;

2. mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo apie mokymosi sėkmingumą būdai ir laikotarpiai:

Būdai

Atsakingas

Laikotarpiai

Tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimai

Klasės vadovas

3 kartus per metus

Tėvų (globėjų, rūpintojų) diena

Mokyklos taryba

1 kartą per metus

Individualūs pokalbiai

 

Klasės vadovas

Mokytojas, socialinė pedagogė

Pagal poreikį

 

Raštiški pranešimai ir pranešimai elektroniniame dienyne:

apie mokymosi pasiekimus ir būdus juos gerinti;

apie elgesio korekcijos galimybes;

Klasės vadovas

Per visus mokslo metus

Raštiški pranešimai ir pranešimai elektroniniame dienyne:

apie papildomus darbus;

apie kėlimą į aukštesnę klasę ar kurso kartojimą;

apie programos baigimą ir kt.

Klasės vadovas

Mokslo metų pabaigoje

 

3. mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pažangos ir pasiekimų vertinimas:

3.1. mokinio, kuris mokosi pagal pritaikytą bendrojo ugdymo programą, mokymosi pažanga ir pasiekimai ugdymo procese vertinami pagal Bendrosiose programose numatytus pasiekimus, aptartus su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbos specialistais: keliamosios klasės (5–9) mokinio mokymosi pasiekimai vertinami, atsižvelgus į jo asmeninę daromą pažangą ir palyginus su jam pritaikytoje programoje numatytais pasiekimais, o programos baigiamosios klasės mokinio mokymosi pasiekimai įvertinami, palyginus ir su Bendrosiose programose numatytais pasiekimais;

3.2. mokinio, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, mokymosi pasiekimai vertinami atsižvelgus į jo galias, vertinimo suvokimą, daromą ir numatomą asmeninę pažangą. Vertinama taikant 10 balų vertinimo sistemą;

3.3. vertinimo kriterijai, mokymo stiliai ir vaiko mokymosi pasiekimų vertinimas su tėvais (globėjais, rūpintojais) aptariami metų pradžioje, pusmečių ir metų pabaigoje, dalyvaujant mokyklos vaiko gerovės komisijai, klasės vadovui, mokytojams ir švietimo pagalbos specialistams.

Mokiniai į aukštesnę klasę keliami vadovaujantis „Nuosekliojo mokymosi pagal Bendrojo ugdymo programų tvarkos aprašą“, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. V-78 redakcija).

___________________

 

Paieška

fondu programa

Informacija apie COVID-19

Rekomendacijos, patarimai, prevencijos priemonių taikymas dėl naujojo koronaviruso (COVID -19).

Sekite naujienas Sveikatos  apsaugos ministerijos svetainėje:

https://bit.ly/2UQN6a8

 

Bendros rekomendacijos

Ikimokyklinis ugdymas

Pradinis ugdymas

Pagrindinis ir vidurinis ugdymas

Neformalusis vaikų švietimas

docInformacija Tėveliams

 

Orai Raseiniuose

Raseiniai

°C
Atmosferos slėgis hPa
Vėjo stiprumas: m/s
Vėjo kryptis:

Atostogų garso takelis