Vilniaus g. 11, LT-60180 Raseiniai
Elektroninis paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Tel. (8 428) 52 167

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS

 

Mokinio pasiekimai ir pažanga ugdymo procese vertinami vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais bendrąjį ugdymą ir mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimą.

Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime progimnazija dalyvauja Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus arba direktoriaus sprendimu. Mokinio pasiekimų rezultatai naudojami ugdymo procese mokinio mokymuisi planuoti ir neįskaičiuojami į ugdymo laikotarpio (pusmečio) įvertinimą.

Progimnazijoje priimti sprendimai dėl mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ar (ir) įvertinimo, yra skelbiami progimnazijos interneto svetainėje.

Pagrindinio ugdymo programos mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas yra progimnazijos ugdymo turinio dalis ir derinama su keliamais ugdymo tikslais. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą, vadovaujamasi Ugdymo programų aprašu, Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimą bei direktoriaus patvirtintais dokumentais (Pagrindinio ugdymo mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu ir Pagrindinio ugdymo programos mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, tolesnio mokymosi planavimo tvarkos aprašu).

Ugdymo procese derinamas formuojamasis, diagnostinis ir apibendrinamasis vertinimai. Vertinimo metodus mokytojai derina tarpusavyje, informuoja ir aptaria su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais) daromą pažangą, mokymosi pasiekimus. Vertinama tai, kas buvo numatyta pasiekti ugdymo procese: mokinių žinios ir supratimas, bendrieji ir dalyko gebėjimai, kompetencijos:

1. 5–8 kl. mokinių pasiekimams ir pažangai vertinti ir įsivertinti pasirinktinai naudojami pažymiai (10 balų vertinimo sistema), komentarai, kaupiamieji taškai, darbų aplankai, mokymosi pasiekimų aprašai, mokinio charakteristikos, į(si)vertinimas, aprašomasis vertinimas ir kt. Mokytojų ilgalaikiuose planuose aprašoma vertinimo sistema, o trumpalaikiuose planuose – kas, kada, už ką, kaip bus vertinama;

2. vertinimas mokant ir mokantis (mokytojas vertina tai, kas numatyta uždaviniuose ir žinoma mokiniui, skatina motyvaciją, planuodamas tolimesnį mokymą, atsižvelgia į mokinių polinkius, interesus, rengia užduotis sėkmei patirti);

3. vertinama sukauptos informacijos analizė, apibendrinimas, fiksavimas;

4. testai ar savarankiški darbai rašomi išėjus temą ar skyrių pagal mokiniams iš anksto žinomus vertinimo kriterijus;

5. pažangos analizė atliekama, numatant tolimesnius tikslus ir uždavinius bei skatinant mokymosi motyvaciją.

Mokinių pasiekimai fiksuojami pagal progimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatus. Dalyko mokytojas fiksuoja pažymį elektroniniame dienyne. Klasės vadovas mėnesio pabaigoje mokiniams, neturintiems prieigos prie interneto, atspausdina pažangumo ir lankomumo ataskaitas, įvertinimą fiksuoja pusmečių, metinėse suvestinėse, mokinių asmens bylose (mokslo metų pabaigoje), Pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies baigimo pažymėjimuose. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui informaciją apie mokinių pasiekimus patalpina progimnazijos internetinėje svetainėje, pažangumo ir lankomumo rezultatų suvestines pristato progimnazijos bendruomenei ir pateikia Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui:

1. pagrindinio ugdymo pirmos dalies programos mokiniams pusmečio pažymiai išvedami:

1.1. iš to pusmečio pažymių vidurkio;

1.2. metinis įvertinimas išvedamas iš visų metų pažymių (įvertinimų) vidurkio;

1.3. neatestuotam vieną pusmetį, – savarankiškai atsiskaičius už to pusmečio programą;

2. mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pažangos ir pasiekimų vertinimas:

2.1. mokinio, kuris mokosi pagal pritaikytą bendrojo ugdymo programą, mokymosi pažanga ir pasiekimai ugdymo procese vertinami pagal Bendrosiose programose numatytus pasiekimus, aptartus su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbos specialistais: keliamosios klasės (5–8) mokinio mokymosi pasiekimai vertinami, atsižvelgus į jo asmeninę daromą pažangą ir palyginus su jam pritaikytoje programoje numatytais pasiekimais;

2.2. mokinio, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, mokymosi pasiekimai vertinami atsižvelgus į jo galias, vertinimo suvokimą, daromą ir numatomą asmeninę pažangą, specialiuosius poreikius, numatomą pažangą ir tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus. Vertinama taikant 10 balų vertinimo sistemą (nevertinama nepatenkinamai);

2.3. vertinimo kriterijai, mokymo stiliai ir vaiko mokymosi pasiekimų vertinimas su tėvais (globėjais, rūpintojais) aptariami metų pradžioje, pusmečių ir metų pabaigoje, dalyvaujant progimnazijos vaiko gerovės komisijai, klasės vadovui, mokytojams ir švietimo pagalbos specialistams.

Mokiniai į aukštesnę klasę keliami vadovaujantis „Nuosekliojo mokymosi pagal Bendrojo ugdymo programų tvarkos aprašą“, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. V-78 redakcija).

 

 

Paieška

fondu programa

pirmokupriemimasirkt

Informacija apie COVID-19

Rekomendacijos, patarimai, prevencijos priemonių taikymas dėl naujojo koronaviruso (COVID -19).

Sekite naujienas Sveikatos  apsaugos ministerijos svetainėje:

coronaiconKorona stop

Bendros rekomendacijos

Ikimokyklinis ugdymas

Pradinis ugdymas

Pagrindinis ir vidurinis ugdymas

Neformalusis vaikų švietimas

docInformacija Tėveliams

 

Orai Raseiniuose

Raseiniai

°C
Atmosferos slėgis hPa
Vėjo stiprumas: m/s
Vėjo kryptis:

Atostogų garso takelis