Progimnazijos taryba – aukščiausia progimnazijos savivaldos institucija, kurios tikslas – telkti mokinius, jų tėvus (globėjus) ir mokytojus svarbiausiems progimnazijos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti, plėtoti demokratinius santykius progimnazijoje.

Progimnazijos tarybą sudaro mokiniai, mokinių tėvai ir mokytojai. Rinkimai vyksta kiekvienais metais rugsėjo mėnesį, jų metu pakeičiama ¼ tarybos narių. Kiekvienais metais taryba planuoja 4-5 posėdžius. Į posėdžius kviečiami progimnazijos direktorius, bibliotekos vedėja, socialinių partnerių atstovai, progimnazijos rėmėjai ir kiti suinteresuoti asmenys.

Progimnazijos taryba:

  • nustato ugdymo organizavimo tvarką;
  • aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, dėl mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, dėl papildomos veiklos ir renginių organizavimo;
  • teikia siūlymus progimnazijos direktoriui priimant darbuotojus ir vertinant jų darbo rezultatus;
  • vertina progimnazijos vadovų veiklą, pareiškia nuomonę jiems atestuojantis;
  • mokytojų tarybos teikimu sprendžia mokinių šalinimo iš progimnazijos klausimus;
  • inicijuoja progimnazijos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą; 
  • skiria atstovus į mokytojų atestacinę komisiją ir viešo konkurso laisvai direktoriaus vietai užimti komisiją;
  • kontroliuoja progimnazijos ūkinę ir finansinę veiklą;
  • gali sustabdyti kitų progimnazijos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos instancijos.