Vilniaus g. 11, LT-60180 Raseiniai
Elektroninis paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Tel. (8 428) 52 167

Mokyklos metodinė taryba – mokomųjų dalykų metodinių grupių vadovų grupė, kurios veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

Metodinės tarybos kompetencija ir veiklos organizavimo tvarka nustatoma Mokyklos direktoriaus tvirtinamame Metodinės tarybos darbo reglamente.

Metodinė taryba:

 • kartu su Mokyklos direktoriumi nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus;
 • koordinuoja Mokykloje veikiančių metodinių grupių veiklą siekiant ugdymo dermės, tęstinumo ir kokybės;
 • aptaria mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato Mokyklos prioritetus;
 •  inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą ir gerosios patirties sklaidą, ryšius su mokytojų asociacijomis ir švietimo pagalbos įstaigomis;
 • kartu su Mokyklos vadovais nagrinėja ir planuoja ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą, ugdymo kokybę ir ugdymo naujovių diegimą;
 • vertina mokytojų metodinius darbus ir mokytojų praktinę veiklą;
 •  teikia pasiūlymus metodinėms grupėms, Mokyklos direktoriui.

Metodinės tarybos sudėtis:

• Eugenija Pagirėnienė – metodinės tarybos veiklos koordinatorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

• Laima Butvilienė - metodinės tarybos pirmininkė; 

• Daiva Mockevičienė - lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

• Jurgita Sokienė - užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

• Judita Kazlauskaitė - dorinio ugdymo ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

• Rita Goleckienė- pradinio ugdymo programos mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

• Irena Kobienė - kūno kultūros, šokio mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

• Virginija Jovaišienė - menų ir technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

• Zuzana Vaišienė - gamtos mokslų ir informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

• Roma Varneckienė - matematikos mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

• Albina Steponavičienė - 5-10 klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė;

• Darutė Globienė - pagalbos mokiniui specialistų metodinės grupės pirmininkė.

 

Metodinės grupės

Mokytojų metodinė grupė vieno, kelių mokomųjų dalykų ar programos mokytojai, kuriems vadovauja grupės narių išrinktas pirmininkas.

Metodinės grupės kompetencija ir veiklos organizavimo tvarka nustatoma Mokyklos direktoriaus tvirtinamame Metodinės tarybos darbo reglamente.

 

Metodinė grupė:

 • derina ugdymo srities, dalyko turinio planavimą, mokymo organizavimą ir vertinimą;
 • aptaria naujus dokumentus ir metodikos naujoves;
 • susitaria dėl ilgalaikių ir trumpalaikių mokomųjų dalykų planų rengimo principų ir tvarkos;
 •  suderina vadovėlių ir mokymo priemonių pasirinkimą, aptaria jų naudojimo veiksmingumą;
 • aptaria mokinių mokymosi poreikius ir susitaria dėl gabiųjų ir mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, individualizuoto ugdymo;
 •  tariasi dėl mokomųjų ir pasirenkamųjų dalykų bei jų modulių pasiūlos bei tarpdalykinės integracijos;
 •  nagrinėja ugdymo sėkmingumą ir mokinių pasiekimus;
 •  tariasi dėl pedagoginių problemų sprendimo būdų ir konsultuoja mažesnę patirtį turinčius kolegas;
 • teikia pasiūlymus metodinės veiklos organizavimo klausimais metodinei tarybai ir/ ar Mokyklos vadovams;
 • analizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybę, keičiasi informacija ir bendradarbiauja su kitomis metodinėmis grupėmis.

Mokykloje veikia 10 metodinių grupių. 

Paieška

fondu programa

pirmokupriemimasirkt

Informacija apie COVID-19

Rekomendacijos, patarimai, prevencijos priemonių taikymas dėl naujojo koronaviruso (COVID -19).

Sekite naujienas Sveikatos  apsaugos ministerijos svetainėje:

coronaiconKorona stop

Bendros rekomendacijos

Ikimokyklinis ugdymas

Pradinis ugdymas

Pagrindinis ir vidurinis ugdymas

Neformalusis vaikų švietimas

docInformacija Tėveliams

 

Orai Raseiniuose

Raseiniai

°C
Atmosferos slėgis hPa
Vėjo stiprumas: m/s
Vėjo kryptis:

Atostogų garso takelis