Vilniaus g. 11, LT-60180 Raseiniai
Elektroninis paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Tel. (8 428) 52 167

 

PRADINIO UGDYMO BENDROSIOS PROGRAMOS DALYKŲ ĮGYVENDINIMAS

 

1. Bendroji programa įgyvendinama joje nustatytomis ugdymo turinio kūrimo ir įgyvendinimo didaktinėmis nuostatomis ir principais, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo, aplinkos kūrimo nuostatomis:

1.1. ugdymo procesas gali būti organizuojamas pamoka ir kitomis ugdymo organizavimo formomis. Ugdymo procesą organizuojant pamoka nepertraukiamas ugdymo(si) proceso laikas 1–4 klasėse numatomas vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai “ patvirtinimo“;

1.2. ugdymo procesą organizuojant kitomis ugdymo organizavimo formomis (pvz., integruotos veiklos, kūrybinių dirbtuvių, projekto ir kt.), derinant Bendrosios programos ugdymo dalykų ir neformaliojo švietimo programų turinį:

1.2.1. ugdymo procesas gali būti skirstomas į įvairios nepertraukiamos trukmės ugdymo periodus;

1.2.2. ugdomoji veikla (derinant formaliojo ir neformaliojo švietimo programų turinį) per dieną 1 klasėje gali trukti ilgiau nei 5 ugdymo valandas, 2–4 klasėse – 6 valandas, atsižvelgiant į tai, kiek mokykla gali skirti laiko neformaliojo švietimo programoms įgyvendinti. Į šį laiką neįskaičiuojamas pailgintos dienos grupės veiklai organizuoti skirtas laikas;

1.2.3. ugdymą organizuojant tiek pamoka, tiek kitomis mokymo organizavimo formomis gali būti realizuojamas ir dalykų programų, ir integruoto ugdymo turinio įgyvendinimas;

1.2.4. ugdymo procesas gali būti organizuojamas ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų (pvz., muziejuose, parkuose, artimiausioje gamtinėje aplinkoje ir pan.).

2. Valandos, skirtos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti, yra naudojamos:

2.1. 2–4 klasėse anglų kalbos konsultacijoms;

2.2. 1, 2, 3, 4 klasėse grupinėms konsultacijoms.

3. Klasių dalijimas į grupes:

3.1. doriniam ugdymui (jei tėvai (globėjai) mokiniams parinko tikybą ir etiką), jeigu vieną dorinio ugdymo dalyką tikybą (tradicinės religinės bendrijos ar bendruomenės) arba etiką pasirinko ne mažiau kaip 10 mokinių; nesusidarius 10 mokinių grupei, mokiniui(-iams) bus sudaroma mobilioji grupė iš paralelių klasių mokinių;

3.2. užsienio kalbai mokyti – 2, 3, 4 klasėse, jei klasėje yra ne mažiau kaip 22 mokiniai;

3.3. grupinių konsultacijų metu 1, 2, 3, 4 klasių mokinių grupėse turi būti ne mažiau kaip 12 mokinių ir negali būti didesnis mokinių skaičius nei nustatytas didžiausias mokinių skaičius klasėje.

4. Pradinio ugdymo programos dalykų programų įgyvendinimas.

4. Dorinis ugdymas:

4.1. tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų: etiką arba tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos tikybą;

4.2. dorinio ugdymo dalyką mokiniui galima keisti kiekvienais mokslo metais pagal tėvų (globėjų) parašytą prašymą.

5. Kalbinis ugdymas:

5.1. siekiant gerinti mokinių lietuvių kalbos pasiekimus, skaitymo, rašymo, kalbėjimo ir klausymo gebėjimai turi būti ugdomi ir per kitų dalykų ar ugdymo sričių ugdomąsias veiklas (pvz., naudojant mokomąsias užduotis teksto suvokimo gebėjimams, mąstymui ugdyti, kreipiant dėmesį į kalbinę raišką ir rašto darbus);

5.2. 1–4 klasių mokinius mokyti pagal lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendrąją programą, patvirtintą LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2016 m. sausio 25 d. Nr. V-46;

5.3. pirmosios užsienio kalbos mokymas:

5.3.1. pirmosios užsienio kalbos mokoma(si) antraisiais–ketvirtaisiais pradinio ugdymo programos metais;

5.3.2. tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš mokyklos siūlomų Europos kalbų (anglų, vokiečių);

5.3.3. užsienio kalbai mokyti visose 2–4 klasėse skiriama po 2 pamokas per savaitę.

1 valanda 2–4 klasėse yra skiriama grupinėms konsultacijoms.

6. Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas:

6.1. gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis skiriama 1/2 pasaulio pažinimo dalykui skirto ugdymo laiko. Rekomenduojamos ugdymo veiklos, sudarančios sąlygas ugdytis praktinius gamtamokslinius gebėjimus, todėl dalį (1/4) dalykui skiriamo laiko ugdymas turėtų vykti tyrinėjimams palankioje aplinkoje, natūralioje gamtinėje (pvz., parke, miške, prie vandens telkinio ar pan.) aplinkoje, laboratorijose;

6.2. socialiniams gebėjimams ugdytis dalį (1/4) pasaulio pažinimo dalyko laiko skirti ugdymo procesą organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui palankioje aplinkoje (pvz., lankantis visuomeninėse, bendruomenių, kultūros institucijose ir pan.).

7. Matematinis ugdymas:

7.1. organizuojant matematinį ugdymą vadovautis ne tik Bendrosios programos matematikos dalyko programa, bet ir nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų rekomendacijomis;

7.2. naudoti informacines komunikacines technologijas, skaitmenines mokomąsias priemones.

8. Kūno kultūra:

8.1. 1, 3, 4 klasėse įgyvendinama šokio programa skiriant vieną ugdymo valandą iš kūno kultūros dalykui skiriamų ugdymo valandų per savaitę, nes kūno kultūros dalykui yra skiriamos 3 ugdymo valandos per savaitę;

8.2. kai kūno kultūrai 2 klasėse skiriamos 2 pamokos per savaitę, sudaromos sąlygos mokiniams ne mažiau kaip vieną valandą per savaitę lankyti aktyvaus judėjimo pratybas mokykloje ar kitoje neformaliojo švietimo įstaigoje;

8.3. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės organizuojamos taip:

8.3.1. mokiniai dalyvauja pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas;

8.3.2. tėvų (globėjų) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne mokykloje.

8.4. tikslu skatinti mokinių fizinį aktyvumą, sveikatinimą, ugdymo proceso metu organizuoti judriąsias pertraukas ar fiziniam aktyvumui skirtas veiklas.

9. Meninio ir technologinio ugdymo organizavimas (dailė ir technologijos, muzika):

97.1. technologiniam ugdymui skirti ne mažiau kaip 1/3 dailės ir technologijų dalykui skiriamo laiko, nurodyto Mokyklos ugdymo plano 86.4.1., 87.5.

Paieška

fondu programa

pirmokupriemimasirkt

Informacija apie COVID-19

Rekomendacijos, patarimai, prevencijos priemonių taikymas dėl naujojo koronaviruso (COVID -19).

Sekite naujienas Sveikatos  apsaugos ministerijos svetainėje:

coronaiconKorona stop

Bendros rekomendacijos

Ikimokyklinis ugdymas

Pradinis ugdymas

Pagrindinis ir vidurinis ugdymas

Neformalusis vaikų švietimas

docInformacija Tėveliams

 

Orai Raseiniuose

Raseiniai

°C
Atmosferos slėgis hPa
Vėjo stiprumas: m/s
Vėjo kryptis:

Atostogų garso takelis