Vilniaus g. 11, LT-60180 Raseiniai
Elektroninis paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Tel. (8 428) 52 167

Pamokų laikas

1 pamoka   8.00 – 8.45 val.

2 pamoka   8.55 – 9.40 val.

3 pamoka   9.50 – 10.35 val.

4 pamoka 10.55 – 11.40 val.

5 pamoka 12.00 – 12.45 val.

6 pamoka 12.55 – 13.40 val.

7 pamoka 13.50 – 14.35 val.

8 pamoka 14.45 – 15.30 val.

9 pamoka 15.40 – 16.25 val.

Nuorodos

paupio baneris jpeg tamo01 02

sveika mokykla logotipas 25 m

Lankytojai
11
Straipsniai
1201
Straipsnių peržiūrėjimai
65245171

Istorija

Nuo 1919 m . spalio 1 d. matematikos ir lietuvių kalbos mokytojas P. Bartuška vadovavo knygynui (tada taip vadinosi biblioteka, jos darbuotojas buvo vadinamas knygininku).

1921 m . į mokyklą atvyko mokytojas A. Milašas. Jis įsteigė knygų platintojų būrelį, pats vadovavo mokyklos bibliotekai. Jau tuo metu buvo 332 egz. knygų už 3831 auksinį.

Vėliau mokyklos bibliotekai vadovavo įvairių dalykų mokytojai.

1947- 1949 m . bibliotekai vadovavo Kotryna Stoškutė.

1949- 1951 m . bibliotekai vadovavo lietuvių kalbos mokytoja Aldona Venskutė – Lazdauskienė. Pokario metais mokykla ir biblioteka buvo Raseinių kultūrinis centras. Bibliotekai mokytojai dovanojo knygų. Vykdavo garsiniai skaitymai, literatūriniai vakarai, poezijos popietės, kurių metu dainuodavo Nijolė Ambrozaitytė, būsimoji garsi operos solistė.

1951- 1953 m . bibliotekai vadovavo pradinių klasių mokytoja Bronė Lauraitytė. Knygoms įsigyti buvo skirta nedaug lėšų. Ruošdavo tuo metu svarbių knygų aptarimus, pvz: „Pakelta velėna“, „Pulko sūnus“ ir kt. Populiarūs tapo deklamavimo konkursai. Vaikai ir suaugusieji labai domėjosi knygomis, saugojo jas.

1953- 1967 m . bibliotekai vadovavo Silvija Balčiūnaitė. Buvo reorganizuojami rajono viešųjų bibliotekų vaikų skyriai su mokyklų bibliotekomis. Mokyklos bibliotekos fondai atsidūrė vaikų bibliotekos patalpose, bet apskaita buvo vykdoma atskirai. Dėl to labai nukentėjo mokyklos mokiniai: ne kiekvienas norėjo specialiai eiti į vaikų biblioteką, o jei paimdavo knygų, nenoriai jas grąžindavo, tad mokyklos bibliotekininko pagrindinis darbas buvo su skolininkais. Vykdavo ir knygų aptarimai, įvairiausios ateistinio ir komunistinio auklėjimo valandėlės, bet į jas mažai susirinkdavo mokinių ir mokytojų, nebent įsakius mokyklos direktoriui.

1967- 2000 m . bibliotekai vadovavo Stefanija Ramankevičienė, turinti specialų bibliotekinį išsilavinimą. Ji mokyklos bibliotekoje dirbo 35 metus, buvo profesionali, darbšti, kūrybinga bibliotekininkė. Jos dėka biblioteka dalyvavo respublikiniuose projektuose: 1999 m . „Mokyklos biblioteka – informacijos centras“, 2000 m . „Biblioteka – mokyklos kaitos ir ugdymo proceso organizatorė“, 2001 m . „Mokyklų bendruomenių informavimas NATO ir saugumo politikos klausimais“, 2002 m . „Skaitykla – informacijos paslaugų ir gebėjimų centras“. Gauti 4 kompiuteriai, skaitytuvas, anglų kalbos programa, 300 lt. skirta knygoms įsigyti.

1970 m . sausio mėnesį gautas iš ministerijos įsakymas, kad mokyklinės bibliotekos turi būti mokykloje. Jau kovo mėnesį biblioteka įrengta dviejuose kambarėliuose mokyklos palėpėje.

Prasidėjo kuriamasis bibliotekos darbas: greitai buvo įkurta jauki biblioteka, atsirado katalogai, kartotekos, buvo įrengta informacinė lenta, naudojimosi bibliotekos fondais ir katalogais schemos, pradinių klasių mokiniai buvo supažindinami su naudojimosi biblioteka taisyklėmis, informacijos paieška. Vyko V-IX klasių viktorinos, konkursai, literatūriniai vakarai. Po devynerių metų bibliotekai paskirtas trečias kambarys, įkurta 12 vietų skaitykla. 1979-02-08 buvo įsteigtas antras bibliotekininko etatas. Skaitykloje dirbo Albina Grumudienė, vėliau - Edita Stirbienė. Čia buvo galima skaityti informacinius leidinius, buvo rengiamos literatūrinės parodos, valandėlės, informacinių paieškų konkursai.

Nuo 1990 m . rugsėjo mėnesio skaitykloje pradėjo dirbti Ingrida Staponienė, o nuo 2000 metų dirbo abonemente.

Nuo 2001 m . rugsėjo mėnesio skaitykloje dirbo Henrika Gailienė, o nuo 2010 m. balandžio mėn. - bibliotekos vedėja.

2010 m. gruodžio mėnesį bibliotekininke pradėjo dirbti Eglė Norkevičienė.

Šiuo metu bibliotekininke dirba Lina Stulgienė


 

Funkcijos

 • Komplektuoti, tvarkyti, saugoti ir skaitytojams pateikti Lietuvoje ir užsienyje leidžiamus spaudinius, teikdami pirmenybę programinei, metodinei, pedagoginei, bibliografinei ir informacinei literatūrai, atitinkančiai bendrąsias ir universaliąsias mokymo programas;
 • Vadovautis „Aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašu“ komplektuoti, tvarkyti vadovėlius bei mokymo priemones ir išduodi juos atitinkamų dalykų mokytojams;
 • Aptarnauti mokinius, mokyklos darbuotojus ir tėvus (globėjus, rūpintojus) mokyklos direktoriaus patvirtintų „Naudojimosi mokyklos biblioteka – informaciniu centru taisyklių“ nustatyta tvarka;
 • Analizuoti spaudinių fondą, nustatyta tvarka išimti iš fondų ir nurašyti pasenusius, susidėvėjusius bei skaitytojų negrąžintus spaudinius;
 • Informuoti skaitytojus apie gautas knygas ir teikti jiems reikalingą bibliografinę informaciją, ugdyti mokinių informacinę kultūrą, rengti spaudinių parodas, bibliografines apžvalgas, parengti literatūrą mokyklos renginių organizatoriams;
 • Sudaryti galimybę naudotis informacinėmis technologijomis mokytojams, mokiniams;
 • Veiksmingiau panaudoti mokykloje turimas informacines technologijas;
 • Sudaryti sąlygas mokytojams ir mokiniams kurti bendrus projektus, tuo pakeičiant popamokinę veiklą. 

 Paslaugos

 • Knygų ir kitų dokumentų (išskyrus enciklopedijas, žodynus ir žinynus) išdavimas skaitytojams į namus.
 • Mokytojų ir mokinių informavimas apie naujus leidinius.
 • Informacijos paieška pagal skaitytojų užklausas.
 • Mokytojų ir mokinių konsultavimas, ieškant informacijos įvairiuose šaltiniuose.
 • Individuali pagalba mokiniams renkantis literatūrą savarankiškam mokymuisi bibliotekoje.
 • Parodų rengimas.
 • Naudojimosi kompiuterine technika paslauga.
 • Informacijos paieška internete.
 • Naudojimosi audio-, video- aparatūra, Multimedia projektoriumi, skaitmeniniu fotoaparatu paslauga.

 MOKYKLOS APRŪPINIMO BENDROJO LAVINIMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS JŲ KOMPLEKTŲ DALIMIS, MOKYMO PRIEMONĖMIS IR LITERATŪRA TVARKOS APRAŠAS

 

Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos vadovėlių, jų komplektų dalių, mokymo priemonių ir literatūros užsakymo tvarka nustato dalykų vadovėlių, jų komplektų dalių, mokymo priemonių ir literatūros įsigijimą, mokinio krepšelio lėšų, skirtų vadovėliams ir mokymo priemonėms, įsigijimą, aprūpinimą, išdavimą, apskaitą ir saugojimo tvarką.

Ši tvarka ir kalendorinis planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005m. sausio 4 d. įsakymu Nr. ISAK-2, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m . balandžio 25 d. įsakymo Nr. ISAK –1199 redakcija, Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m . gegužės 21 d. įsakymu Nr. (5.3) A 1 –428.

Užsakant bendrojo lavinimo dalykų vadovėlius, jų komplektų dalis, mokymo priemones ir literatūrą vadovaujamasi Galiojančių bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių ir Galimų įsigyti bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių 2009 metais sąrašais, skelbiamų informaciniame leidinyje „Švietimo naujienos“, Švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainėje.

Už vadovėliams įsigyti skirtas lėšas galima įsigyti tik vadovėlių sąraše įrašytus vadovėlius. Už mokymo priemonėms skirtas lėšas galima įsigyti: mokymo priemones, literatūrą, vadovėlių komplektų dalis (knygas mokytojui, chrestomatijas, skaitinius, uždavinynus, žinynus), mokomąsias kompiuterines priemones, įrašytas galiojančių ir rekomenduojamų įsigyti specialiųjų mokymo priemonių sąraše. Mokiniai aprūpinami vadovėliais nemokamai. Šių lėšų negalima naudoti pratybų sąsiuviniams pirkti.

Vadovėlių, mokymo priemonių ir literatūros užsakymą organizuoja bibliotekininkė Henrika Gailienė.

Su gautais galimų užsakyti vadovėlių sąrašais supažindinami metodinių būrelių pirmininkai.

Mokytojai vadovėlių, jų komplektų dalis, mokymo priemonių ir literatūros sąrašus aptaria metodiniuose būreliuose ir iki numatytos datos pateikia bibliotekininkei pageidavimus dėl naujų vadovėlių, jų dalių, mokymo priemonių ir literatūros įsigyjimo.

Mokyklos tarybai pritarus, direktorius patvirtina įsigijamų vadovėlių, mokymo priemonių ir literatūros sąrašus.

Prieš prasidedant mokslo metams bibliotekininkė išduoda reikiamus vadovėlius dalykų mokytojams. Pasibaigus mokslo metams dalykų mokytojai surenka vadovėlius ir perduoda bibliotekai. Už vadovėlius atsako mokiniai, o prižiūri dalykų mokytojai ir bibliotekininkė.

Gavusi vadovėlius, jų dalis, mokymo priemones ir literatūrą bibliotekininkė įtraukia į apskaitą, sąskaitas perduoda buhalterijai ir informuoja mokyklos bendruomenę. 

 

Paieška

Informacija

Raseinių rajono savivaldybė skelbia konkursą Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti.

Konkurso paskelbimo data - 2019 m. liepos 11 d.

Pretendentų atrankos data - 2019 m. gruodžio 4 d.            

Nuoroda į pagrindinį skelbimą – Raseinių rajono savivaldybės interneto svetainės http://www.raseiniai.lt skyriaus „Karjera“ srityje „Konkursai, atrankos“.

Raseiniai

°C
Atmosferos slėgis hPa
Vėjo stiprumas: m/s
Vėjo kryptis:

Klausykimės kartu