mokytojuseminaras Mokykloje aktyviai mokosi ne tik mokiniai, bet ir mokytojai. Ugdymo plėtotės centrui buvo pateiktos paraiškos, kurios atitiko keliamus reikalavimus, todėl mokyklos mokytojams sudarytos sąlygos mokykloje dalyvauti mini mokymuose. Šių metų vasario 18-20 d. 16 mokyklos mokytojų dalyvavo projekto ,,Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (projekto kodas Nr. 09.4.2.-ESFA-V-715-02-0001) mini mokymuose.                     Kvalifikacijos tobulinimo tikslas – įgyti ir plėtoti savo kompetencijas siekiant užtikrinti aukštą švietimo kokybę. Džiugu, kad šių mokymų metu įgytos žinios, gebėjimai ir įgūdžiai pritaikomi praktinėje veikloje.

         Atnaujinamas ugdymo(si) procesas, vadovaujantis mokinio individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir tolesnio mokymosi planavimo tvarkos aprašais, pritaikant  mokymų metu įgytą naują patirtį buvo parengti mokinio individualios pažangos stebėjimo dienoraščiai, kurie netrukus bus išleisti, o mokiniai turės galimybę juose fiksuoti savo mokymosi pasiekimus ir individualią pažangą.

          Mini mokymai buvo tęsiami rugpjūčio 26-28 d. 17 mokyklos mokytojų komanda dalyvavo mokymuose „Mokymosi nuostatos, būdai ir išmokimo stebėjimas“. Šių mokymų metu mokytojai pagilino šias kompetencijas: mokinių motyvacijos palaikymas ir skatinimas, mokinių pažinimo ir mokymosi įprasminimas. Visa tai yra pritaikoma praktinėje veikloje. Rugsėjo mėn. vyko išplėstinis metodinės tarybos posėdis, kuriame dalyvavę mokymuose mokytojai dalijosi įgyta pedagoginio darbo patirtimi.